Daňové novinky pro rok 2021

Vážení klienti,
dovolte nám seznámit Vás s nejvýznamnějšími změnami v daňové legislativě pro rok 2021. Rok 2020 byl vyznamně ovlivněn koronavirovou situací, na kterou finanční správa reagovala nejčastěji prodlužovaním lhůt pro podávání daňových přiznání, prominutím záloh, programy antivirus nebo přímé podpory pro fyzické osoby z programu „pětadvacítka“. O většině těchto opatření jsme Vás již informovali v průběhu roku 2020. V parlamentu byl dne 22.12.2020 schválen daňový balíček, který obsahuje dlouho očekávané zrušení „superhrubé“ mzdy. Další zásadní změnou je změna pravidel u paušální daně pro fyzické osoby, která by reálně měla části podnikatelům snížit jejich daňové zatížení.

 

Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty - od 1.1.2021

Nájem nemovitých věcí od 1.1.2021

S účinností od 1.1.2021 dochází k významné změně u nájmu nemovitých věcí. Dosavadní ustanovení v zákoně o DPH umožňovalo, aby plátce rozhodl, že u nájmu jakékoliv nemovité věci jiným plátcům DPH pro uskutečňování jejich ekonomických činností, uplatní DPH na výstupu. Finanční správa z důvodu zamezení zneužívání tohoto ustanovení ve vazbě na možnost nárokování odpočtu z oprav, technických zhodnocení a dalších přijatých zdanitelných plnění pronajímatele, prosadila změnu zákona, podle které je tato volba uplatnění DPH na výstupu znemožněna u stavby, části stavby, jednotky, práva stavby a pozemku, jejíchž součástí jsou plně nebo převážně prostory, které jsou určeny pro trvalé bydlení.

Důsledkem tohoto omezení bude, zejména pro pronajímatele bytových prostor, povinnost sledovat krátící koeficient DPH, jelikož bude nově pronajímatel od ledna 2021 uskutečňovat plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně.

Pokud pronajímatel nesplnil doposud časový test 10 let od nabytí nemovité věci, která je určena pro trvalé bydlení a při pořízení nemovitosti uplatnil nárok na odpočet DPH, bude povinen upravit nárok na odpočet z tohoto plnění o 1/10 za každé období, které zbývá do uplynutí lhůty 10 let od nabytí nemovitosti.

E-commerce 2021 – odklad účinnosti k 1.7.2021

S účinností od 1. července 2021 začnou v rámci EU platit nová pravidla pro e-commerce podnikání, tedy obchodní činnosti prodeje zboží prostřednictví e-shopů. Změny se dotknou zejména plátců DPH, kteří prodávají zboží a poskytují přeshraniční služby nepodnikatelům/občanům EU usazených v jiných členských státech, tzv. prodej na dálku.

Dojde k rozšíření působnosti zvláštního režimu „jednoho správního místa“ pro výběr DPH na prodej tohoto zboží na dálku a poskytování přeshraničních služeb. Pro internetové obchodníky a e-shopy tato změna bude znamenat, že se nemusí registrovat k DPH a plnit povinnosti v každém jednotlivém členském státě, kde prodávají zboží nepodnikatelům, ale mohou podávat přiznání a platit DPH za plnění ve všech členských státech EU přes domácí on-line portál finančního úřadu v Brně.

Doposud se tato možnost vztahovala pouze na telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby.

Prahový limit, kdy bude možné tento systém „jednoho správního místa“ využít, je 10 000 EUR pro prodej zboží na dálku a poskytování služeb nepodnikatelům v rámci celé EU. Do limitu může český plátce DPH tato plnění zdaňovat v České republice, kde má sídlo, a fakturovat tak vždy s českou DPH.

Novela dále ruší osvobození od DPH při dovozu malých zásilek do 22 EUR ze třetích zemí (Čína, Velka Británie, Vietnam..). Konec tohoto osvobození znamená, že se na všechny zásilky bude vztahovat celní deklarace a pro konečného spotřebitele dovezené zboží podraží o vypočtenou DPH.

Pro zásilky s hodnotou do EUR 150 budou zavedeny dva volitelné zjednodušené zvláštní režimy, a to nový dovozní režim v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa a zcela nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty. Dovozce se může nechat v celním řízení zastupovat (např. Českou poštou).

Tato problematika a legislativa DPH je náročná, proto nás neváhejte v případě konkrétního dotazu kontaktovat.

 

BREXIT

Velká Británie ke dni 31.1.2020 odešla z Evropské unie. Přechodné období, kdy byly v platnosti všechny unijní předpisy trvá do 31.12.2020 a s největší pravděpodobností nebude prodlouženo.

Jaké bude mít odchod Velké Británie(UK) z EU dopady?

Dodání/pořízení zboží z UK

Z hlediska DPH dojde ke změně pravidel pro uplatnění nároku na odpočet v oblasti obchodování se zbožím. Zároveň tuzemští plátci DPH při dodání zboží do UK nebudou již v režimu dodání zboží do jiného členského státu, ale v režimu vývozu do 3. země. Stejně tak nákup zboží z UK bude nově v režimu dovoz ze 3. země.
Českým podnikatelů v novém režimu dovoz/vývoz vzniknou dodatečné náklady na straně znovuzavedení celních procedur. Dále nebude již možné zažádat o vrácení DPH zaplacené v UK. Naopak nebude nutné vykazovat tyto transakce v INTRASTAT.

Místo plnění při poskytnutí služeb zákazníkovi se sídlem v UK (který je zároveň plátce DPH v ČR)

Za stavajíích pravidel by místo plnění při poskytnutí této služby bylo v UK – místo plnění je shodné se sídlem osoby povinné k dani, které je služba poskytována – tedy UK.

Od 1.1.2021 však v tomto konkrétním případě, kdy je zákazník zároveň zaregistrování jako plátce DPH v ČR, bude místo plnění v ČR, a to v případě že ke skutečnému užití nebo spotřebě služby dojde v tuzemsku.

Změn v DPH ukončením přechodného období bude velké množství, proto nás neváhejte v případě konkrétního dotazu kontaktovat.

 

Změny v zákoně o daních z příjmů - od 1.1.2021 – FYZICKÉ OSOBY

Změny v osvobození příjmů od daně

U osvobozených příjmů z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem došlo nově ke změně časového testu, který musí vlastník splnit, aby tento jeho příjem byl osvobozený. U prodejů nemovitých věcí pořízených po 1. 1. 2021 bude příjem osvobozen, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 10 let.

Toto časové zpřísnění osvobozeného příjmu z prodeje nemovitých věcí se netýká případů, kdy se jedná o příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem.

Dále se rozšiřuje osvobození na příjmy získané prodejem nemovitosti, které jsoupoužity na obstarání nového bydlení, i když poplatník v nemovitosti nebydlel.

Paušální daň

Pojem paušální daň není v českém daňovém systému nový. V minulosti ho však využívalo naprosté minimum fyzických osob, a to díky administrativní náročnosti a velmi malé možnosti optimalizovat svoje daňové a sociální odvody. Od 1. 1. 2021 však dochází ke snížení byrokratické záteže prostřednictví jedné komplexní platby, zahrnující jak daň z příjmů, tak odvody na sociální a zdravotní pojištění. Pro část živnostníků, případně Vašich drobných subdovatelů – fyzických osob, je výhodné přejít na koncept paušální daně.

Paušální měsíční platba se skládá z daně z příjmu (100 Kč), pojistného na veřejné zdravotní pojištění (minimální výše – 2 393 Kč) a pojistné na sociální zabezpečení ( 115 % minimální výše – 2 976 Kč). Souhrnná platba odpovídá částce 5 469 Kč měsíčně.

Podmínky pro uplatnění tohoto režimu pro poplatníky jsou následující:

• příjmy za předcházející rok nepřesáhly 1 000 000 Kč (kromě příjmů osvobozených, vyňatých z předmětu daně nebo zdaněných srážkovou daní)
• živnostík nesmí zároveň pobírat příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) – výjimkou jsou práce na tzv. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, pokud jsou zdaněny srážkovou daní
• kapitálové příjmy, příjmy z nájmu a ostatní příjmy nesmí být během roku vyšší než 15 000 Kč
• nesmí být plátcem DPH (identifikovanou osobou být může)
• nesmí být společníkem ve veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem v komanditní společnosti
• poplatník není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení.

Všechny tyto podmínky musí poplatník splňovat i v roce, za který chce platit paušální daň. Pokud v průběhu roku některou podmínku přestane splňovat, režim paušální daně bude ukončen.

Pokud poplatník splňuje všechny vyše zmíněné podmínky, pak musí o vstupu do paušálního režimu daně informovat správce daně prostřednictví oznámení do 11.1.2021.

V případě, že poplatník teprve v roce 2021 bude zahajovat svoji ekonomickou činnost, musí oznámení o vstupu do paušálního režimu podat správci daně v den zahájení této podnikatelské činnosti.

Výhody paušální daně:

o minimalizace evidenčních povinností poplatníka
o výrazné snížení rizika daňové kontroly
o poplatník v režimu platby paušální daně nemá povinnost podávat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění

Nevýhody paušální daně:

o nelze uplatnit žádné daňové slevy (sleva na poplatníka, děti, manželku, školkovné)
o nelze uplatnit daňové odpočty (úroky z hypotéky, dary)
o nelze rozdělovat základ daně na rodinné příslušníky
o nutno dodanit pohledávky a zásoby stejně jako při přechodu z daňové evidence na paušální náklady
o nutno průběžně sledovat příjmy, protože do 15 dnů od překročení hranice 1 000 000 Kč je povinnost oznámit správci daně ukončení režimu paušální daně

Nespornou daňovou úsporu získá poplatník, který žádné slevy ani odpočty neuplatňuje a dosahuje stabilních vysokých příjmů pod hranicí 1 000 000 Kč.

• Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení základní slevy na poplatníka

V současné době se jedná v obou komorách parlamentu o nejzásadnějším snížení daní za poslední roky. K finálnímu schválení dojde až koncem prosince 2020.

Pravděpodobně bude schválena varianta, která ruší ‚superhrubý‘ základ daně ze závislé činnosti, kdy do výpočtu základu daně z příjmů fyzických osob byly započítávány hrubé příjmy zaměstnance a odvody zaměstnavatele. Sazba daně ze závislé činnosti bude činit pravděpodobně 15, resp. 23 % z hrubé mzdy zaměstnance. Zároveň dojde ke zvýšení roční slevy na poplatníka na částku 27 840 Kč.

Již z lednové výplatní pásky, kterou zaměstnanci obdrží v únoru, bude patrné výrazné snížení daňové zátěže zaměstnance, což bude mít výrazný vliv na jeho čistou mzdu, kterou obdrží od zaměstnavatele. V součtu s případným novým stravenkovým paušálem vypláceným ke mzdě, dojde k růstu reálné čisté mzdy až o několik tis. Kč. měsíčně.

• Zrušení solidární daně a zavedení jednotné sazby 23 %

Novela v poslanecké sněmovně nově počítá s druhou sazbou daně z příjmů ve výši 23 %. Ta by se měla aplikovat na část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy za rok (přibližně 140 000 Kč měsíčně). Současné znění zákona stanovuje solidární zvýšení daně pouze u osob, které mají příjmy ze zaměstnaní (příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů) nebo samostatně výdělečné činnosti (příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů). Solidární zvýšení daně se ruší a nahrazuje druhou daňovou sazbou. Současně s tím se ruší i povinnost podat daňové přiznání pro poplatníky, jejichž základ daně překročí 48 násobek průměrné mzdy. Nově však daňová sazba 23 % dopadne i na daňové poplatníky, kteří mají příjmy z nájmu, kapitálové příjmy nebo další ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. Pokud tedy poplatníci pobírají výrazně vyšší než průměrnou mzdu, nebo dosahují z podníkaní vyšších příjmů a zároveň pobírají různé formy kapitálových příjmů zdaňovaných v daňovém přiznání nebo příjem z nájmu, případně prodej kryptoměn, majetku atp., bude nově souhrnná částka převyšující 48násobek průměrné mzdy zdaňována sazbou 23 %.

• Zrušení stropu pro daňový bonus
 

Daňový bonus vzniká při uplatnění daňového zvýhodnění (slevy) na děti v částce převyšující vypočtenou daň. Rodiny s více dětmi mohly doposud uplatňovat daňový bonus do maximální výše 60 330 Kč ročně. Tento limit byl v rámci schváleného daňového balíčku zrušen.

 

„Stravenkový paušál“

Novelou zákona o daních z příjmů bude mít zaměstnavatel nově možnost poskytnout peněžitý benefit „příspěvek na stravu“. Tento příspěvek bude na straně zaměstnance od daně z příjmu osvobozen až do výše 70 % horní hranice stravného (za 1 směnu) odpovídající pracovní cestě v délce 5 až 12 hodin. Maximální výše osvobozeného příjmu by v současnosti činila 72,10 Kč/den. „Stravenkový paušál“ nevstupuje ani do vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojistné. Zaměstnanec tak může získat v roce 2021 přibližně 1500 Kč příspěvek, který nebude podléhat žádnému zdanění a je na jeho uvážení, jakým způsobem finanční prostředky využije.

Na straně zaměstnavatele tento příspěvek není nijak omezen. V případě, že bude příspěvek vyšší než 70 % stravného, bude rozdíl podléhat zdanění a odvodům na straně zaměstnance a zaměstnavatele Původní možnosti zaměstnavatelských benefitů týkající se stravování daňové změny nezaznamenaly. Zaměstnavateli zůstává zachována možnost využívat stávající model stravenkových poukázek.

 

Změny v zákoně o daních z příjmů - od 1.1.2021 – PRÁVNICKÉ OSOBY

Níže uvádíme ty nejzásadnější změny, které se tykají zejména daně z příjmů právnický osob s účinností od 1.1.2021:
1.1.2021:

o zvyšuje se výdajový limit pro hmotný majetek z daňového pohledu – nově 80 000 Kč (tento limit platí i pro technické zhodnocení majetku), lze použít i v roce 2020
o během roku 2020 a 2021 se zavádí možnost mimořádných odpisů u nových majetků, , zařazených do odpisových skupin 1 a 2 (např. automobily) – majetek v odpisové skupině 1 je možné bez přerušní odepsat během 12 měsíců do 100 % vstupní ceny, majetek ve 2 skupině během 24 měsíců do 100 % vstupní ceny (přičemž za prvních 12 měsíců uplatní odpisy do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců zbývajících 40 %).
o původní nastavení daňových odpisů u nehmotného majetku se ruší – nově budou daňově uznatelným nákladem účetní odpisy nehmotného majetku. Tento nový postup by mělo být možno použít na majetek pořízený v roce 2020 již od 1. ledna 2020.
o osvobozují se příjmy plynoucí z výnosů dluhopisů vydaných členskými státy Evropské unie nebo státy tvořící Evropský hospodářský prostor
o ruší se osvobození příjmu plynoucí daňovým nerezidentům z dluhopisů emitovaných v zahraničí českými společnostmi pro stanovení výdajů za pohonné hmoty spotřebované vozidlem, které má elektrický pohon nebo hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, lze použít průměrnou cenu elektřiny stanovenou pro účely poskytování cestovních náhrad podle zákoníku práce

 

Zpětné uplatnění daňové ztráty – „loss carryback“

Po vzoru dalších evropských zemí přišla ČR s možností uplatnit daňovou ztrátu jako odečitatelnou položku ve 2 bezprostředně předcházejících zdaňovacích období, kde společnost (týká se ale i fyzyckých osob) vykázala v daňovém přiznání kladný základ daně a měla splatnou daň. Tento postup se dá aplikovat podáním dodatečného daňového přiznání za předcházející zdaňovací období. Výsledkem je snížení daně (daňový přeplatek), o který si může poplatník požádat žádostí o vrácení přeplatku na dani.

Celková výše takto zpětně uplatnitelné daňové ztráty je 30 000 000 Kč. U standardního uplatnění daňové ztráty v 5 následujícíh zdaňovacích období zůstává postup nezměněn.

 

Změny v zákoně o spotřebních daních

V zákoně o spotřebních daních došlo také k několika změnám. Všechny se však týkají pouze sazeb.
o sazba u motorové nafty se snižuje o 1 Kč na litr (nově 9,95 Kč / litr)
o pevná část sazby u cigaret se zvyšuje z původních 1,61 Kč na 1,79 Kč za kus
o minimální sazba daně na 1 cigaretu(pevná+procentní část) se zvyšuje z původních 2,90 Kč na 3,20 Kč
o sazba daně u doutníků se zvyšuje z původních 1,88 Kč na 2,08 Kč za kus
o sazba daně u tabáku ke kouření se zvyšuje z původních 2 460 Kč na 2 720 Kč za kilogram
o sazba daně u zahřívaného tabáku se zvyšuje z původních 2,46 Kč na 2,721 Kč za gram

 

 

 


Publikováno: 1. 1. 2021 Sekce: Tax Info